آموزش Word 2013 فصل نهم (کار با منو View)

توسط اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴آموزش, آموزش ورد Word

منوی View :

این مینو شامل محتویات ذیل است :

  • View
  • Show
  • Zoom
  • Window
  • Macros

.۱ View :

این آپشن برای تعیین نمودن نوع نمایش سند استفاده میشود، که در این ورد

پنج نوع نمایش داریم که عبارت از:

a . Read Mode : این نوع نمایش برای خواندن سند یا کتاب استفاده میشودالبته در این نوع نمایش شما نمیتوانید سند تان را ویرایش ) Edit ( کنید.

b . Print Layout : این نوع نمایش نمای استاندارد پروگرام میباشد که سند

را قبل از چاپ است نشان میدهد. البته در این نوع نما میتوانید سند تان را ویرایش ) Edit ( کنید.

c . Web Layout : این نوع نما سند را به مثل صفحه اینترنتی نشان میدهد و البته شما در این نوع نمایش میتوانید سند تان را ویرایش کنید.

d . Outline : در این نوع نما سند را به شکل طرح کلی نشان میدهد که در این محتوا و پاراگراف ها به شکل نقطه گذاری شده نشان میدهد.

البته در این نوع نما شما میتوانید سند تان را ویرایش کنید.

 

e . Draft : این نما سند را به شکل چتل نویس یا پیش نویس نشان میدهد که دراین نما فقط متن نشان داده میشود و با استفاده از این نما میتوانید به شکل سریع سند خود را ویرایش کنید.

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

.۲ Show :

توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که چی را در سند نمایش دهد و چی را نمایش ندهد.

a . Ruler : هرگاه این آپشن را فعال کنیم در بالای صفحه ما خط کش ظاهر میشود.

b . Gridlines : هرگاه این آپشن را فعال کنیم سند ما به شکل گراف یا چهار خانه میشود که این بیشتر برای دیزاین نمودن دقیق استفاده میشود.

c . Navigation Pane : هرگاه این آپشن را فعال کنیم در پهلوی صفحه ما ویندو باز میشود که نشان دهنده عناوین ، صفحات و همچنان جستجو میباشد.

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

 

.۳ Zoom :

a . Zoom : با استفاده از این آپشن میتوانیم متن سند خود را نزدیک کنیم

b . 100% : هرگاه صفحه خود را نزدیک ) Zoom in ( و یا دور ) Zoom out ( کرده باشیم با استفاده از این آپشن میتوانیم آنرا به حالت استاندارد آن بیاوریم.

c . One Page : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم برنامه تنها یک صفحه را نمایش میدهد.

d . Multiple Page : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم برنامه دو صفحه را نمایش میدهد.

e . Page Width : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم برنامه سند ما را نزدیک میکند

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

.۴ Window :

a . New Window : هرگاه این آپشن را انتخاب نماییم برنامه از سند ما یک کاپی آنرا در صفحه دیگر باز می کند یعنی سند ما دو سند میشود و هر تغییرات بالای یکی از سند ها تطبیق کنیم بالای سند دیگر نیز تطبیق میشود.

b . Arrange All :هرگاه ما چندین سند را در عین زمان باز کرده باشیم با استفاده از این آپشن میتوانیم آنها را به شکل منظم در Desktop ما جابجا کنیم.

c . Split : با استفاده از این آپشن میتوانیم صفحه را به دو قسمت تقسیم کنیم که البته این تقسیم نمودن برای مقایسه کردن یک پاراگراف با پاراگراف و یا خطی با خطی دیگری استفاده میشود.

d . View Side By Side : با استفاده از این آپشن میتوانیم دو سند ما را پهلوی همدیگر قرار دهیم که این بیشتر برای مقایسه کردن دو سند استفاده میشود.

e . Synchronous Scrolling : این آپشن با آپشن قبلی ارتباط دارد یعنی اگر دو سند را پهلوی هم قرار دادیم و این آپشن را فعال کنیم Scroll bar هر دو سند باهم دیگر ارتباط پیدا میکند یعنی Scroll bar هر دو سند در عین زمان انتقال میکند.

f . Switch Windows : هرگاه چندین سند را باز کرده باشیم با استفاده از این آپشن میتوانیم به دیگر سند های باز شده برویم.

 

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

لینک کوتاه شده مطلب: http://www.esfandune.ir/B0oPY

درباره حمیدرضا فتاحی

دانشجوی کارشناسی رشته نرم افزار هستم و از سن 18 سالگی به برنامه نویسی علاقمند شدم و شروع به یاد گیری زبان C# کردم و در سن 19 سالگی وارد یک شرکت برنامه نویسی شدم و حالا به زبان های C#، PHP و HTML، CSS مسلطم

ما را دنبال کنید:


آموزش های پیشنهادی سایت (نمایش همه):


۳ نظر

نظر خود را بیان کنید

*

code

بسته آموزشی زمستانه فارسی اندروید
تخفیف نورورزی
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا