آموزش Word 2013 فصل نهم (کار با منو View)

توسط اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴آموزش, آموزش ورد Word

منوی View :

این مینو شامل محتویات ذیل است :

  • View
  • Show
  • Zoom
  • Window
  • Macros

.۱ View :

این آپشن برای تعیین نمودن نوع نمایش سند استفاده میشود، که در این ورد

پنج نوع نمایش داریم که عبارت از:

a . Read Mode : این نوع نمایش برای خواندن سند یا کتاب استفاده میشودالبته در این نوع نمایش شما نمیتوانید سند تان را ویرایش ) Edit ( کنید.

b . Print Layout : این نوع نمایش نمای استاندارد پروگرام میباشد که سند

را قبل از چاپ است نشان میدهد. البته در این نوع نما میتوانید سند تان را ویرایش ) Edit ( کنید.

c . Web Layout : این نوع نما سند را به مثل صفحه اینترنتی نشان میدهد و البته شما در این نوع نمایش میتوانید سند تان را ویرایش کنید.

d . Outline : در این نوع نما سند را به شکل طرح کلی نشان میدهد که در این محتوا و پاراگراف ها به شکل نقطه گذاری شده نشان میدهد.

البته در این نوع نما شما میتوانید سند تان را ویرایش کنید.

 

e . Draft : این نما سند را به شکل چتل نویس یا پیش نویس نشان میدهد که دراین نما فقط متن نشان داده میشود و با استفاده از این نما میتوانید به شکل سریع سند خود را ویرایش کنید.

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

.۲ Show :

توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که چی را در سند نمایش دهد و چی را نمایش ندهد.

a . Ruler : هرگاه این آپشن را فعال کنیم در بالای صفحه ما خط کش ظاهر میشود.

b . Gridlines : هرگاه این آپشن را فعال کنیم سند ما به شکل گراف یا چهار خانه میشود که این بیشتر برای دیزاین نمودن دقیق استفاده میشود.

c . Navigation Pane : هرگاه این آپشن را فعال کنیم در پهلوی صفحه ما ویندو باز میشود که نشان دهنده عناوین ، صفحات و همچنان جستجو میباشد.

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

 

.۳ Zoom :

a . Zoom : با استفاده از این آپشن میتوانیم متن سند خود را نزدیک کنیم

b . 100% : هرگاه صفحه خود را نزدیک ) Zoom in ( و یا دور ) Zoom out ( کرده باشیم با استفاده از این آپشن میتوانیم آنرا به حالت استاندارد آن بیاوریم.

c . One Page : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم برنامه تنها یک صفحه را نمایش میدهد.

d . Multiple Page : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم برنامه دو صفحه را نمایش میدهد.

e . Page Width : هرگاه این آپشن را انتخاب کنیم برنامه سند ما را نزدیک میکند

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

.۴ Window :

a . New Window : هرگاه این آپشن را انتخاب نماییم برنامه از سند ما یک کاپی آنرا در صفحه دیگر باز می کند یعنی سند ما دو سند میشود و هر تغییرات بالای یکی از سند ها تطبیق کنیم بالای سند دیگر نیز تطبیق میشود.

b . Arrange All :هرگاه ما چندین سند را در عین زمان باز کرده باشیم با استفاده از این آپشن میتوانیم آنها را به شکل منظم در Desktop ما جابجا کنیم.

c . Split : با استفاده از این آپشن میتوانیم صفحه را به دو قسمت تقسیم کنیم که البته این تقسیم نمودن برای مقایسه کردن یک پاراگراف با پاراگراف و یا خطی با خطی دیگری استفاده میشود.

d . View Side By Side : با استفاده از این آپشن میتوانیم دو سند ما را پهلوی همدیگر قرار دهیم که این بیشتر برای مقایسه کردن دو سند استفاده میشود.

e . Synchronous Scrolling : این آپشن با آپشن قبلی ارتباط دارد یعنی اگر دو سند را پهلوی هم قرار دادیم و این آپشن را فعال کنیم Scroll bar هر دو سند باهم دیگر ارتباط پیدا میکند یعنی Scroll bar هر دو سند در عین زمان انتقال میکند.

f . Switch Windows : هرگاه چندین سند را باز کرده باشیم با استفاده از این آپشن میتوانیم به دیگر سند های باز شده برویم.

 

آموزش ورد 2013

آموزش ورد ۲۰۱۳

لینک کوتاه شده مطلب: http://www.esfandune.ir/B0oPY

درباره حمیدرضا فتاحی

دانشجوی کارشناسی رشته نرم افزار هستم و از سن 18 سالگی به برنامه نویسی علاقمند شدم و شروع به یاد گیری زبان C# کردم و در سن 19 سالگی وارد یک شرکت برنامه نویسی شدم و حالا به زبان های C#، PHP و HTML، CSS مسلطم

ما را دنبال کنید:


آموزش های پیشنهادی سایت (نمایش همه):


۳ نظر

نظر خود را بیان کنید

بسته آموزشی زمستانه فارسی اندروید
تخفیف نورورزی
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
بسته آموزشی زمستانه فارسی اندروید
آموزش برنامه نویسی اندروید با کاتلین