آموزش ورد ۲۰۱۳ (ادامه فصل سوم)

توسط شهریور ۲, ۱۳۹۳آموزش, آموزش ورد Word

Format Tab

۱٫ Adjust :

۱٫ Remove Background : هر گاه خواسته باشیم عقب یک تصویر را از بین ببریم از این آپشن استفاده می کنیم.
۲٫ Correction :توسط این آپشن میتوانیم اندازه روشنی تصویر را تعیین کنیم.
۳٫ Color :توسط این آپشن میتوانیم رنگ تصویر را تغییر بدهیم.
۴٫ Artistic Effect :در این جا بعضی Effect های است که میتوانیم با کلیک نمودن بالای آن آنرا تطبیق کنیم.
۵٫ Compress Picture : توسط این آپشن میتوانیم تصویر ما را فشرده نمایم یعنی اگر سایز تصویر زیاد باشد با این امکان میتوانیم آنرا کم کنیم.
۶٫ Change Picture : هر گاه بخواهیم تصویر خود را به تصویر دیگری تبدیل کنیم از این آپشن استفاده میکنیم.
۷٫Reset Picture : هر گاه تصویر خود را Edit کرده باشیم توسط این آپشن میتوانیم آنرا دوباره حالت اولش بیاوریم.
۸٫ Reset Picture And Size : هر گاه ما تصویر خور را Edit کرده باشیم و هم اندازه آنرا تغییر داده باشیم با کلیک نمودن بالای این آپشن تصویر ما به حالت اول بر میگرداند.

pic1

۲٫  Picture Style :

۱٫ در این جا استایل از قبل درست شده گی است و با کلیک نمودن بالای آن، آن استایل ها بالای تصویر ما تطبیق میگردد.
۲٫Picture Border : با استفاده از این آپشن میتوانیم که رنگ چهار طرف تصویر را تعیین کنیم.
۳٫ Picture Effect : توسط این آپشن میتوانیم به تصویر خود یک Effect بدهیم.
۴٫ Picture Layout : توسط این آپشن میتوانیم تصویر را با یک شکل ) Shape ( یکجا کنیم.
pic2

Arrange :

۱٫ Position : توسط این آپشن میتوانیم موقعیت تصویر ما را صفحه تعیین کنیم .
۲٫Text Wrapping : این آپشن دارا ی هفت گزینه است که عبارت از :
 •   In Line With Text : هر گاه این آپشن را انتخاب کنیم، تصویر را میتوانیم به مثل متن انتقال بدهیم .
 • Square :هر گاه این آپشن را انتخاب کنیم متن سند ما به چهار طرف تصویر می رود و همچنان با فعال نمودن این گزینه میتوانیم تصویر را به آسانی انتقال دهیم.
 • Tight : این آپشن همانند گزینه Square بوده اما تنها به این فرق که در Tight متن ما نسبت به Square به تصویر نزدیک تر میشود.
 • Top And Button : هر گاه این آپشن را انتخاب کنیم متن سند در بالا و پایین تصویر قرار میگیرد.
 • Behind Text : هر گاه این آپشن را انتخاب نمایم تصویر به عقب متن قرار میگیرد.
 • In Front Of Text :  اهرگاه این آپشن را انتخاب نماییم تصویر در مقابل متن قرار میگیرد.
 • Edit Wrap Point : توسط این آپشن میتوانیم نقاط تصویر را تغییر بدهیم تا در کدام قسمت متن نوشته شود.
pic3
۳٫Bring To Forward : هر گاه ما چندین تصویر داشته باشیم این آپشن تصویر انتخاب شده را به پیشروی میآورد.
۴٫ Send To Backward : هر گاه ما چندین تصویر داشته باشیم این آپشن تصویر انتخاب شده را به عقب میبرد میآورد.
۵٫ Select Pan : هر گاه این آپشن را انتخاب نماییم تصاویر یا اشکال که در سند است به شکل اسم میاورد، یعنی اسم همان Object ها را نشان میدهد.
۶٫ Align :توسط این آپشن میتوانیم تصویر خود را در صفحه جابجا کنیم.
۷٫Group :هر گاه خواسته باشیم چندین شکل و یا تصویر را یکی بسازیم از Group استفاده میکنیم ، اولا اشکال و یا تصاویر مورد نظر را انتخاب میکنیم و بعدا Group را کلیک میکنیم البته برای انتخاب کردن چندین شکل کلید CTRL را محکم
بگیرید و بعداً بالای اشکال مورد نظر کلیک کنید. برای دوباره کشیدن از گرو پ بالای Ungroup کلیک میکنیم.
۸٫ Rotate : . توسط این آپشن میتوانیم تصویر و یا شکل مورد نظر را چرخش بدهیم.
pic4

۳٫Illustrations

۱٫ Online Picture : از این طریق میتوانیم تصاویر را از اینترنت بگیرم و در سند مادرج کنیم.
۲٫Shapes : عبارت از اشکال میباشد و نظر به ضرورت میتوانیم از آنها استفاده کنیم ، بااضافه کدام Shape یک Tab جدید اضافه میشود که همانند تب فارمت که در تصویر بود میباشد
۳٫Smart Art :توسط این آپشن میتوانیم اشکال زیبا بیاوریم که این اشکال نشان دهنده ارتباط میباشد.
۴٫ Charts : با استفاده از این آپشن میتوانیم چارت های احصایوی را وارد سند خود نمایم و با انتخاب یکی از چارت های موجود در برنامه پرو گرام Excel باز  میگردد و ما میتوانیم با وارد نمودن قیمت به آن چارت ، چارت را به شکل ستندرد بسازیم تفصیل بیشتر چارت در پرو گرام Excel مطالعه میگردد.
۵٫Screen Shoot :این آپشن از جمله امکانات جدید در پروگرام ورد ۲۱۱۳ میباشد که با استفاده از این آپشن شما میتوانیم از صفحه خود و صفحات که باز است عکس بگیرید.
pic5

۴٫ Apps :

توسط این گزینه میتوانیم پرو گرام های دیگری که برای برنامه آفیس درست شده است دانلود کنیم.
pic6

۵٫ Online Video :

توسط این گزینه در پرو گرام ورد میتوانیم ویدیو ها را به شکل online در اینترنت ببینیم و آنرا به سند خود درج کنیم.
Untitled-7۷

Links :

۱٫ Hyperlink :توسط این آپشن میتوانیم متن و یا اشکال خود را با فایل، پرو گرام ارتباط دهیم و با گرفتن کلید Ctrl بالای متن که ارتباط اش قبلا برقرار شده باشد باز کنیم.
۲٫ Bookmark : برای نشانی کردن نقطه مشخص سند ما استفاده میشود مثلا: کتاب بزرگ را مطالعه میکنیم و چون تمام کتاب را نمیتوان در یک روز مطالعه کرد پس توسط Bookmark میتوانیم تا آخرین جای که مطالعه کردیم نشانی کرد و روز بعد بدون کدام اشتباه ادامه آنرا مطالعه کنیم.
۳٫ Cross-Reference : برا معلومات در مورد این آپشن به مینوی Preference مراجعه کنید.
Untitled-8

۷٫ Comment :

برای دادن نظر در مورد متن ،تصویر و یا شکل مشخص استفاده میشود. اولا جای مورد نظر را انتخاب کنید و بعدا بالای Comment کلیک نماید. برای از بین بردن Comment :شما میتوانید بالا Comment راست کلیک کنید و بعدا Delete Comment را انتخاب کنید .
Untitled-9

۸٫ Header & Footer :

۱٫ Header :

توسط این آپشن میتوانیم به صفحه خود عنوان درج کنیم که این عنوان در هر صفحه تکرار می گردد این عنوان میتواند موضوع سند ما باشد یا شماره صفحه و امثال اینها. با کلیک نمودن بالای Header مینوی باز میشود که در آن مینو Header های وجود دارد که از قبل درست شده است که با کلیک نمودن بالای آن در صفحه ما تطبیق میگردد.
۲٫ More Headers From Office.Com : توسط این آپشن میتوانیم دیگر Header ها را از اینترنت دانلود کنیم.
۳٫ Edit Header :توسط این آپشن میتوانیم خود ما به دلخواه خود یک Header بسازیم.
۴٫Remove Header : هر گاه ما به صفحه خود کدام Header داده باشیم توسط این آپشن میتوانیم آنرا از بین ببریم. e . Save Selection To Header Gallery :هر گاه ما Header را درج کنیم و بعدا
بالای تغیرات بیاوریم و بخواهیم آنرا ذخیره کنیم از این آپشن استفاده میکنیم.
Untitled-10

۱٫Footer :

توسط این آپشن میتوانیم به صفحه ما یک پا ورقی بدهیم که پا ورقی میتواند نام نویسنده کتاب باشد یا شماره صفحات و یا امثال اینها.
۲٫ Edit Footer : توسط این آپشن میتوانیم خود ما به دلخواه خود یک Footer بسازیم.
۳ . Remove Footer : هر گاه به صفحه خود کدام Footer داده باشیم توسط این آپشن میتوانیم آنرا از بین ببریم.
Save Selection To Footer Gallery : هر گاه ما Footer را درج کنیم و بعدا بالای تغیرات بیاوریم و بخواهیم آنرا ذخیره کنیم از این آپشن استفاده میکنیم.
Untitled-11
۴٫ Page Number : .توسط آپشن میتوانیم صفحات سند را شماره گذاری کنیم.
۵ . Top Of Page : توسط این آپشن میتوانیم شماره را در بالای صفحه خود درج کنیم.
۶٫ Bottom Of Page :توسط این آپشن میتوانیم شماره را در پایین صفحه خود درج کنیم.
۷٫ Page Margin : این آپشن شماره را در قسمت حاشیه صفحه درج میکند.
۸ . Current Position : هر گاه این آپشن را انتخاب کنیم در هر قسمت که Cursor ماوس ما باشد در همان قسمت شماره درج میکند.
۹ . Format Page Number :در این جا میتوانیم فارمت نمبر که در صفحه درج میکنیم تغییر بدهیم.
۱۰ . Remove Page Number : توسط این آپشن میتوانیم شماره های که درج کردیم دو باره حذف کنیم.
Untitled-12
با درج نمودن Header ، Footer و یا Page number مینوی جدید بنام Design ایجاد میگردد که این مینو شامل محتویات ذیل است

مینوی Design :

Header & Footer

 • Insert
 • Navigation
 • Options
 • Position
 • Close
Untitled-13

۱٫ Header & Footer :

محتویات این آپشن با محتویات Header & Footer که در مینوی Insert بود یکسان میباشد.
Untitled-14

۲٫ Insert :

برای درج کردن دیگر گزینه ها به سند ما استفاده میشود مانند:
۱وDate And Time :هر گاه بخواهیم به Header یا Footer تاریخ و یا ساعت
همان زمان را درج کنیم از این آپشن استفاده میکنیم.
۲ . Document Info : از این جا میتوانیم که Information سند خود را درج کنیم.
۳ . Quick Part : توسط این آپشن میتوانیم Auto Text ، Document Property و Field که از قبل درست شد ه در سند ما درج کنیم. برای معلومات مفصل در این مورد لطفاً به مینوی Insert بخش Text
مراجعه کنید.
۴ . Picture :برای درج کردن تصویر در Header یا Footer سند استفاده میشود.
۵٫ Online Picture :توسط این آپشن میتوانیم تصاویر را به شکل online از اینترنت بگیریم و در سند خود درج کنیم.
Untitled-15

۳٫ Navigation :

۱ . Go To Header : با استفاده از این آپشن میتوانیم به Header برویم.
۲ . Go To Footer : با استفاده از این آپشن میتوانیم به Footer برویم .
۳ . Previous :هر گاه ما در چندین صفحه Header و Footer داشته باشیم توسط این آپشن میتوانیم به Header و یا Footer قبلی برویم.
۴٫ Next : هر گاه ما در چندین صفحه Header و Footer داشته باشیم توسط این آپشن میتوانیم به Header و یا Footer بعدی برویم.
۵ . Link To Previous :توسط این آپشن میتوانیم ارتباط صفحات را از یکدیگر جدا کنیم یعنی اگر بخواهیم یک صفحه یک Header یا Footer داشته باشد و صفحه دیگر ،دیگر Header یا Footer داشته باشد.
طریقه فعال سازی : برای فعال کردن این آپشن اولا با یدئصفحات را از همدیگر جدا کنیم، برای جدا کردن صفحات به آدرس ذیل بروید:
Go To Page Layout Menu + Break + Continues
البته در هنگام دادن Section در آخر صفحه باید باشید.
برای جدا کردن ارتباط شان بالای Link To Previous کلیک کنید.
Untitled-16

۴٫Options :

۱ . Different First Page : هر گاه این آپشن را فعال کنیم Header و Footer صفحه اول ما نسبت به دیگر صفحات فرق میکند.
۲ . Different Odd & Even Page : هر گاه آپشن را فعال کنیم صفحات جفت سند ما یک Header و Footer می داشته باشد و صفحات تاق سند ما دیگر Header و Footer می داشته باشد.
۳ . Show Document Text : هر گاه این آپشن را غیر فعال کنیم در هنگام نوشتن Header و یا Footer متن سند ما پنهان میشود.
Untitled-17

۵٫ Position :

توسط این آپشن میتوانیم موقعیت متن را در Header و یا Footerتعیین کنیم.
۱ . Header From Top :توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که متن Header از اصل Header چقدر فاصله داشته باشد.
۲ . Footer From Bottom : توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که متن Footer ما از اصل Footer چقدر فاصله داشته باشد.
۳ . Insert Alignment Tab :در این جا میتوانیم تعیین کنیم که متن در کدام قسمت Header و یا Footer موقعیت داشته باشد. یعنی راست ، چپ و یا مرکز.
Untitled-18
۴٫ Close .: برای بسته کردن Header و یا Footer استفاده میشود.
Untitled-19

۹٫Text :

۱٫ Text Box : برای درج نمودن Text Box یا جعبه متن استفاده میشود ، با Text Box میتوانید در هر قسمت صفحه که خواسته باشید میتوانید متن نوشته کنید. برای درج نمودن جعبه متن از Draw Text Box استفاده میکنم.
۲ . Quick Part : توسط این آپشن میتوانیم Auto Text ، Document Property و Field که از قبل درست شد ه در سند خود درج کنیم.
 •   Auto Text : توسط این آپشن میتوانیم از متن که بیشتر استفاده میکنیم آنرا انتخاب نموده و بعدا توسط Save Selection To Auto Text Gallery آنرا ذخیرهکنیم و هر زمان که خواسته باشیم از آن استفاده کنیم.
 • Document Property : توسط این آپشن میتوانیم معلومات سند خود را مانند نویسنده سند ، موضوع سند ، ایمیل شخص نویسنده و امثال اینها در سند درج کنیم.
 •   Field : این یک آپشن بزرگ میباشد و با کلیک نمودن بالای آن ویندو باز میشود، در ویندو باز شد ه این آپشن به کتگوری ها تقسیم شده که از بین اینها به گونه مثال Date And Time را مطالعه میکنیم .

۱٫ Date And Time :

برای درج نمودن معلومات تارخ و ساعت سند استفاده میشود.
۱ . Create Date : نشان دهنده تاریخی است که سند ما در آن تاریخ درست گردیده.
۲ . Date : برای درج نمودن تاریخ که موقعیت دارید استفاده میشود.
۳٫ Edit Time : نشان میدهد که بالای سند ما چقدر کار شده است البته واحد آن دقیقه میباشد.
۴ . Print Date : نشان میدهد که سند ما در کدام تاریخ و ساعت چاپ گردیده.
۵٫ Save Date : نشان میدهد که سند در چه وقت ذخیره گردیده است.
۶ . Time : نشان دهنده ساعت همان زمان میباشد.
۷ . Formula : توسط این آپشن میتوانیم از فرمول های پرو گرام ورد استفاده کنیم. البته این فرمول ها در Table نتیجه میدهد.
چند فر مولی از پرو گرام ورد:
=SUM (Above, Left, Right) Used For Add or Sum Value
=MIN (Above, Left, Right) Used For Find Minimum Value
=MAX (Above, Left, Right) Used For Find Maximum Value
=AVERAGE (Above, Left, Right) Used For Find Average of Value
Above اعداد بالای فرمول را جمع میکند.
Left اعداد طرف چپ فرمول را جمع میکند.
Right اعداد طرف راست فرمول را جمع میکند.
بحث بیشتر در این مورد در پرو گرام Excel خواهیم داشت.
v . Building Blocks Organizer: توسط این آپشن میتوانیم از یک محل به صفحه ما Header, Footer, Page Number, Cover Page, Water Mark درج کنیم.
vi . Save Selection To Quick Parts Gallery : هر گاه ما صفحه را با استفاده از آپشن های بالا درست کردیم بعدا آنرا انتخاب میکنیم و توسط Save Selection آنرا ذخیره میکنیم.
 Untitled-20
Untitled-21
Untitled-22
Untitled-23
Untitled-24

۳ . Word Art :

توسط این آپشن میتوانیم به متن انتخاب شده دیزاین های زیبا بدهیم.

۴ . Drop Cap :

توسط این آپشن میتوانیم حرف اول لغت را بزرگتر از دیگر حرف ها آن لغت بسازیم.
 •   Dropped : این آپشن متن اصلی را پیش میکند و کلان میشود.
 •   In Margin : این آپشن متن اصلی را به حالت خودش میماند و کلمه بزرگ شده را در حاشیه صفحه میرود.
 • Drop Cap Option : توسط این آپشن میتوانیم خود ما تعیین کنیم که در
 • Dropped چقدر متن فاصله داشته باشد و در In Margin متن چقدر فاصله داشته باشد.
Untitled-25

۵ . Signature Line:

توسط این آپشن میتوانیم امضا را در سند خود درج کنیم.

۶٫ Date And Time :

برای درج نمودن تاریخ و ساعت استفاده میشود.

۷٫ Object :

 •   Object : برای آوردن دیگر پرو گرام ها در سند استفاده میشود. برای آوردن پرو گرام بالای Object کلیک کنید و بعدا پرو گرام مورد نظر را پیدا و انتخاب کنید.
 • Text From File : هرگاه خواسته باشیم از یک سند تنها متن آنرا بیاوریم از این آپشن استفاده میکنیم.

Untitled-27Untitled-26

 

     Untitled-29

Untitled-28

۱۰٫ Symbols :

۱ . Equation : توسط این آپشن میتوانیم فرمول ها ی که قبلا درست شده است در سند خود درج کنیم.
 • More Equation From Office.Com : توسط این آپشن میتوانیم دیگر معاد لات ( Equation ( را از اینترنت بگیریم و در سند خود درج کنیم.
 • Insert New Equation : توسط این آپشن میتوانیم خود ما یک معادله درست کنیم.
 •   Save Selection To Equation Gallery : توسط این آپشن میتوانیم معاد لات که درست کردیم به گالری معاد لات ما ذخیره کنیم.
۲ . Symbol : توسط این آپشن میتوانیم علامت که بیشتر در ریاضیات استفاده میشود به سند خود درج کنیم.
More Symbols : در این جا دیگر سمبول ها است که میتوانیم با دبل کلیک نمودن بالای آن آنرا در سند درج کنیم.
Untitled-30

Untitled-31

Untitled-32

Untitled-33

لینک کوتاه شده مطلب: http://www.esfandune.ir/Q9Ftk

درباره مریم فتاحی

ما را دنبال کنید:


آموزش های پیشنهادی سایت (نمایش همه):


۲ نظر

نظر خود را بیان کنید

بسته آموزشی زمستانه فارسی اندروید
تخفیف نورورزی
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
تخفیف سورس اینستا
بسته آموزشی زمستانه فارسی اندروید
آموزش برنامه نویسی اندروید با کاتلین